Cookies

Në faqen tonë elektro­nike ne për­dorim të ashtu­quajtu­rat „cookies“. Ato para­qesin skedarë të ve­gjël shkro­njash dhe num­rash, të cilat ru­hen me ndihmën e web-shfletue­sit në kompju­terin tuaj. Cookies nuk shkak­tojnë asnjë dëm. Ne i vendo­sim për t’a bërë faqen tonë elektro­nike tonë sa më të leh­të për për­dorue­sit. Disa cookies ruhen në komju­terin tuaj, deri sa ju t’i fshini ato. Ato na mundëso­jnë të njohim web-shfletues­in tuaj kur ju të vizi­toni sërisht faqen tonë elektronike.

Nëse ju nuk e dëshi­roni një gjë të tille, atëherë mund ta rregulloni web-shfletue­sin tuaj në mënyrë të tillë, që t’ju njoftojë sa herë dërgohen cookies dhe ju t’i lejoni vetëm me raste të veçanta.

Një ç’aktivizim i cookies do të kufi­zonte funk­sioni­min e mirë të faqes sonë elektro­nike në kompju­terin tuaj.

Faqja jonë elektro­nike përdor vetëm cookies thelbë­sorë, pra që janë të domos­do­shëm për mirë­funksioni­min e faqes sonë. Ne nuk për­dorim tracking cookies apo cookies të pa­lëve të tre­ta, gjitha­shtu nuk për­dorim as cookies për qëllime reklame.