Përkthime Gjermanisht – Shqip – Gjermanisht

Die Canyons des Osum Flusses, Skrapar

Zyra e Përkthime­ve SCAMPA:
Partneri juaj për përkthi­me gjer­ma­nisht – shqip – gjerma­ni­sht

Zyra e Përkthimeve SCAMPA është një agjen­si që ofron shër­bim të plo­të për­kthi­mesh në gju­­hët gjer­ma­nisht – shqip – gjer­ma­nisht, me fo­kus në fu­shën e biz­ne­sit në Shqipëri dhe në tre­vat shqip­ta­re.

Spektri i shërbimeve të Zy­rës së Për­kthi­me­ve SCAMPA për­fshin për­kthi­me ci­lë­so­re dhe kom­pe­ten­te gjer­ma­nisht – shqip – gjer­ma­nisht për do­ku­men­te dhe tekste pre­zan­tu­e­se, për­kthi­me pro­fe­sio­na­le nga sek­to­rë të ndry­shëm, si dhe për­kthy­es sho­që­rues për veprim­ta­ri­ të ndry­shme të kompani­ve treg­ta­re si në fu­shat e eksport­it, të in­vesti­me­ve dhe të transa­ksio­neve treg­ta­re (Mergers & Acquisitions).

SCAMPA i ofron shër­bi­met e saj në gju­hën gjer­ma­ne dhe shqi­pe për mba­rë ra­jo­nin shqip­tar dhe atë gjermanisht­folës.

Ne ju sigurojmë për­kthi­me di­nji­to­ze të ma­te­ria­le­ve dhe akti­vite­te­ve tua­ja. Nëse ju nevojiten për­kthyes sho­që­ru­es me për­vo­jë për gju­hën gjer­ma­ne dhe shqi­pe, mos he­zi­to­ni të na kon­tak­to­ni – Zyra e Për­kthi­me­ve SCAMPA është në dis­po­zi­cion­in tuaj !

Vivar Kanal, Butrint

Profili ynë: Përkthime pro­fe­sio­na­le gjer­ma­nisht – shqip – gjer­ma­nisht

Zyra e Përkthimeve SCAMPA për­qën­dro­het në pu­nën e saj krej­të­sisht mbi kom­pe­ten­cat ba­zë të për­fi­tu­ar ndër vi­te – për­kthi­me profesionale gjer­ma­nisht – shqip – gjer­ma­nisht.

Tërë spektri i shër­bi­me­ve to­na me për­kthi­met ambicioze në gju­hët gjer­ma­nisht dhe shqip, mbë­shte­tet mbi pa­ri­min e pa­va­rë­si­së – SCAMPA ve­pron si zy­rë për­kthi­mi e pa­va­rur për gju­hët e lart­për­men­du­ra.

Ne nuk jemi pje­së e ndo­një kom­pa­nie apo sho­qa­te kom­bë­ta­re ose mbi­kom­bë­ta­re për­kthye­se. Që­lli­mi i për­kthi­me­ve në fu­shat e kom­pe­ten­ca­ve to­na qën­dron në ekzis­ten­cën to­në krejtë­sisht të pa­va­rur.

Vivar Kanal, Butrint
Altstadt von Salzburg bei Nacht

Përkthime kompetente nga Salz­bur­gu:
Në Austri, Zvicër, Gjer­ma­ni dhe në mba­rë ra­jo­nin shqip­fo­lës

Selia e Zyrës së Për­kthi­me­ve SCAMPA është në Salz­burg. Shërbimet e saj mbulojnë mba­rë ra­jo­nin gjermanishtfolës dhe të­rë zo­nat shqip­ta­re.

SCAMPA si zyrë përkthimi u kri­jua nga Lumturi Pleticha, si­për­ma­rrë­se shqip­ta­re, me një ekspe­rien­cë dhje­të­ra­vje­ça­re në zbatim të pro­jek­te­ve kon­kre­te dhe si urë li­dhë­se mi­dis dy ra­jo­ne­ve kul­tu­ro­re dhe gju­hë­so­re.

Zyra e Përkthimeve SCAMPA ju ga­ran­ton ci­lë­si, kom­pe­ten­cë, pro­fe­sio­na­li­tet dhe do­rë­zim të ma­te­ria­le­ve bre­nda afa­te­ve të du­hu­ra. Një­kohë­sisht për zy­rën tonë është e vetë­kuptue­shme traj­ti­mi kon­fi­den­cial i të gji­thë informa­cio­nit dhe dokumen­ta­cionit të vë­në në dis­po­zi­cion për t‘u për­kthyer.