Politikat e Privatësisë

Mbrojtja e të dhënave persona­le

Mbrojtja e privatësisë është për ne e një rëndë­sie të veçan­të. Për­puni­mi i të dhë­na­ve tuaja bë­het gjith­mo­në brenda korni­za­ve të ligjit për­katës (DSGVO, TKG 2003). Me politi­kën tonë të privatë­sisë ne dë­shiro­jme t’ju informo­jmë mbi disa aspek­te të për­puni­mit të të dhë­nave që grum­bu­llo­hen nëpër­mjet faqes sonë elektro­nike.

Kontaktimi me ne

Nëse na kontaktoni nëpër­mjet formu­la­rit në faqen to­në elektro­nike ose me email, të dhë­nat tua­ja do të ru­hen nga ne për një periu­dhë 6 mu­jo­re, me qëllim traj­ti­min e kërke­sës suaj dhe në rast të nevoj­shëm për të dër­guar pye­tjet tona. Këto të dhë­na nuk trans­meto­hen më tej pa mira­timin tuaj.

Cookies

Në faqen tonë elektro­nike ne për­do­rim të ashtu­quajtu­rat „cookies“. Ato paraqe­sin ske­darë të vegjël shkro­njash dhe num­rash, të cilat ru­hen me ndih­mën e web-shfletuesit në kompju­terin tuaj. Cookies nuk shkak­to­jnë asnjë dëm. Ne i vendo­sim për t’a bërë faqen tonë sa më të leh­të për t’u për­dorur. Disa cookies ruhen në komjute­rin tuaj, deri sa ju t’i fshini ato. Ato na mundë­sojnë të njo­him web-shfletues­in tuaj, kur ju të kli­koni sërisht në faqen tonë elektro­nike. Nëse ju nuk e dëshi­roni një gjë të tillë, atë­herë mund ta rregu­lloni web-shfletues­in tuaj në mëny­rë të tillë, që t’ju njof­tojë sa herë dër­go­hen cookies dhe ju t’i lejo­ni vetëm me raste të veçanta. Një ç’aktivi­zim i cookies do të kufi­zonte funksio­nimin e mirë të faqes sonë elektro­nike në kompju­terin tuaj.

Faqja jonë elektronike për­dor vetëm cookies thelbë­sorë, pra që ja­në të domos­do­shëm për mirë­funksio­nimin e faqes sonë. Ne nuk për­dorim tracking cookies apo cookies të pa­lëve të tre­ta, gjitha­shtu nuk për­dorim asnjë cookies për që­lli­me reklame.

Të dhëna për vizitorët

Operatori, dmth provideri,  i faqes sonë elektro­nike i regji­stron të dhë­nat e vizito­rëve të saj dhe i ruan ato si „skedarë të regji­strit të web-servera­ve“. Të dhënat proto­kollo­hen në këtë mënyrë: faqja elektro­nike që ndiqet, orari i vizitës, sasia e të dhëna­ve që nisen në byte, burimi­/refe­rimi nga i cili hyni në faqen tonë elektro­nike, lloji i web-shfletues­it që për­doret, sis­temi opera­tiv dhe adresa e IP që për­doret. Të gjitha këto informa­cione të grumbu­lluara pë­rdoren vetëm për vlerë­sime statisti­kore që ndihmo­jnë në për­mirësi­min e funk­sioni­mit të faqes sonë elektro­nike.

Kriptimi – SSL

Kriptimi – SSL përdoret për të si­guru­ar sa më mirë të dhë­nat tuaja të trans­metu­ara. Ju mund t’i dalloni ato nga pre­fiksi https:// në faqen e linkut të adresës së web-shfletues­it tuaj. Faqet e pa­kriptu­ara identi­fiko­hen nga http: //. Të gjitha të dhë­nat që ju trans­meto­ni në këtë faqe elek­tro­nike – si pyetje ose fjalë­kali­me – nuk mund të lexo­hen nga palët e tre­ta falë kriptimit SSL.

Të drejtat tuaja

Ju gëzoni parimisht të drej­tën e informa­cion­it, korri­gji­mit, fshirjes, kufi­zimit të trans­feri­mit të të dhënave, re­voki­mit dhe të kundër­shti­mit. Nëse ju mendoni, se për­puni­mi i të dhëna­ve tuaja bie ndesh me li­gjin për mbroj­tjen e privatë­si­së, ose ju pre­tendo­ni se në ndo­një më­nyrë janë shke­lur të drejtat e mbroj­tjes së privatë­sisë, mund të anko­heni tek Autori­teti Mbik­qyrës. Në Austri ky është Autori­te­ti i Mbroj­tjes së të dhënave: : https://www.dsb.gv.at/

Kontakt:

Këto janë të dhënat tona të kontak­tit: kliko

Informacion:

Burimi i të dhënave për ru­brikat : „Të dhëna për vizi­torët“ und „Kriptimi-SSL“: datenschutz.org