SCAMPA – më shu­më se një zy­rë për­kthi­mi

Übersetzungen Deutsch - Albanisch - Deutsch

Përkthime gjermanisht – shqip – gjer­ma­nisht:
Nga fletëpalosjet deri në trans­aksio­ne treg­ta­re

SCAMPA ofron përkthi­me pro­fe­siona­le gjer­ma­nisht – shqip – gjer­ma­nisht të ni­ve­lit më të lar­të:

Përkthime të teksteve të thjesh­ta, kon­cep­te, re­kla­ma, pre­zan­ti­me, ra­por­te apo fa­qe inter­ne­ti, si edhe për­kthy­es me eksperien­cë për zhvi­lli­min e se­mi­na­re­ve, kon­fe­ren­ca­ve, kon­gre­se­ve, pa­nai­re­ve dhe ta­ki­me­ve apo akti­vi­te­te­ve të tje­ra.

Oferta jonë për­fshin gji­tha­shtu për­kthi­me të tekste­ve pro­fe­sio­na­le dhe pu­në­ve shken­co­re, apo dhe për­kthy­es sho­që­ru­es për in­ves­ti­met dhe trans­aksio­net treg­ta­re (Mergers & Acquisitions).

Zyra e Përkthimeve SCAMPA ve­pron në Austri, Zvicër dhe Gjer­ma­ni, si edhe në Shqipëri dhe në mba­rë zo­nat shqip­ta­re (Kosovë, Maqe­do­ni e Veriut, etj), apo ku­do ku ne­vo­ji­ten për­kthi­me pro­fe­sio­nale gjer­ma­nisht – shqip – gjer­ma­nisht dhe për­kthy­es me për­vo­jë në kë­to gju­hë.

Shërbimet tona me për­kthi­me gjer­ma­nisht – shqip – gjer­ma­nisht mbu­lo­jnë ndër të tje­ra kë­to sek­to­rë dhe fu­sha:

 • Menaxhim
 • Reklamë dhe Marketing
 • PR / Marrëdhëniet me Pu­blikun
 • Informacion dhe Kon­su­len­cë
 • Turizëm
 • Industri dhe Tregti
 • Furnizimi me Lëndë të Pa­rë, Ener­gji dhe Ujë
 • Mjedisi dhe Admini­stri­mi i Mbe­tu­ri­na­ve
 • Bankat dhe Sigurimet
 • Tregtia dhe Zejtaria
 • Transporti dhe Logji­sti­ka
 • Gazetaria dhe Mediat
 • Shkenca
 • Arsimi dhe Çësht­jet So­cia­le
 • Mjekësia dhe Kujde­si Shën­de­të­sor
 • Kultura dhe Arti
Cappucino beim Übersetzen Deutsch - Albanisch - Deutsch

Përkthime me kompetencë dhe ci­lë­si:
Në gjermanisht dhe shqip

Përkthimet gjermanisht – shqip – gjer­ma­nisht që ofron Zy­ra e Për­kthi­me­ve SCAMPA kry­hen nga shqip­ta­rë.

Ne jemi të vëmendshëm që gja­të për­kthi­me­ve në gju­hët gjer­ma­ne dhe shqip të rua­jmë si­gu­ri­min e ci­lë­si­së së për­kthi­mit dhe me­na­xhi­min efi­kas të pro­jek­tit.

Vetëm në këtë mënyrë për­fi­to­het pro­fe­sio­na­li­te­ti i për­kthi­me­ve në gjer­ma­nisht dhe shqip, du­ke ma­rrë në kon­si­de­ra­të një­ko­hë­sisht edhe as­pek­tin eko­no­mik.