Mbi sipërmarrësen

Übersetzerin der Sprachen Deutsch und Albanisch

Mag. Lumturi PLETICHA

 • Shqiptare
 • Mësuese e Ciklit të Ulët
  (Universiteti i Elbasa­nit)
 • Sociologji, Shkencat e Publi­cis­ti­kës dhe të Ko­mu­ni­ki­mit
  (Universiteti i Salzburgut)
  Specializimet:

  • Sociologjia e turiz­mit
  • Komuniki­mi dhe me­na­xhi­mi ndër­kombë­tar, ndër­kultu­ror dhe ndër­per­so­nal
  • Komunikimi dhe me­na­xhi­mi i një kom­pa­nie në rast kri­ze
  • Marketing dhe Marrë­dhë­niet me Pu­bli­kun
 • Pedagoge e diplomuar për bi­mët mje­kë­so­re dhe aro­ma­ti­ke
  (Vitalakademie Salzburg)
 • Kualifikime të shumta jashtë ven­dit dhe kurse gju­hësh të hua­ja si në Gjer­ma­ni, Irlandë, Afrikë e Jugut, Tai­landë, Viet­nam

Aktiviteti profesional gja­të 25 vite­ve të fun­dit për­mbledh për­vo­ja të lar­mi­shme nga një së­rë fu­shash dhe sek­to­rësh, në tre­gun shqip­tar dhe atë gjer­ma­nisht­fo­lës, du­ke vepruar si një urë li­dhë­se mi­dis kë­ty­re dy zo­na­ve të ndry­shme kul­tu­ro­re dhe gjuhë­sore.

Ndër të tjera vlejnë të për­men­den anga­zhi­met:

 • fushën e arsimit si mësuese e gjer­ma­ni­shtes, men­to­re dhe drej­tue­se e kur­sit të gju­hës gjer­ma­ne, psh

  • në Gjimnazin e Gju­hë­ve të Huaja në Elbasan dhe në Gjim­na­zin „Sami Fra­shë­ri“ në Tiranë,
  • në kuadër të projekt­it pilot ­austri­ak „Fut­ja e Gju­hës Gjer­ma­ne si Gju­hë e Huaj e Pa­rë në Shqipëri“ (Part­ne­rë të pro­jekt­it: Insti­tu­ti Kultur­Kontakt Vjenë, Mini­stria e Arsi­mit në Austri dhe në Shqipëri), Tiranë,
  • për punonjësit e Sho­që­ri­së Gjer­ma­ne për Bashkë­pu­nim Tek­nik (GTZ) në Shqipëri
 • si përkthyese për gju­hët gjer­ma­nisht – shqip – gjer­ma­nisht për insti­tu­cione të ndry­shme shqip­ta­re, bren­da dhe jashtë ven­dit, për orga­ni­za­ta ndër­kombë­ta­re si edhe për inves­to­rë po­ten­cia­lë në Shqipëri apo për gru­pe tu­ris­tësh

 • në kuadër të projekteve nga sek­to­ri i ko­mu­ni­ki­mit / me­na­xhi­mit në Austri dhe Gjer­ma­ni (ndër të tje­ra, pjesë­marrje në World Eco­no­mic Fo­ren 2001/2002)

 • si menaxhere shit­jesh dhe koor­di­na­to­re biz­ne­si në fu­shën e tu­riz­mit dhe në sek­to­rin e shën­de­të­si­së

 • si menaxhere në sek­­to­­rin e si­­gu­­ri­­me­­ve

 • fushën sociale, psh an­ga­zhi­mi si më­sue­se e gju­hës gjer­ma­ne dhe si pu­no­një­se so­cia­le me sho­qa­tën „Familja Kolping“ në Elbasan dhe si koor­di­na­to­re pro­gra­mi në pro­jek­tin „Qua­li­ty Educa­tion Pro­gramme“ pra­në SCiA (Save the Chil­dren in Albania) në Tiranë

Në vitin 2016 u kri­jua Zy­ra e Për­kthi­me­ve SCAMPA si part­ner për për­kthi­me ambi­cio­ze gjer­ma­nisht – shqip – gjer­ma­nisht, me se­li në Salzburg.