Historia e Shqipërisë

Zyra e Për­kthi­me­ve SCAMPA - Part­ne­ri Juaj për për­kthi­me gjer­ma­nisht - shqip - gjer­ma­nisht.  Gjurmët e para të vend­ba­nime­ve nje­rë­zo­re në Shqipëri da­to­jnë që nga ko­ha e gu­rit të lash­të (paleo­li­tit). Në jug­lindje të ven­dit ja­në gje­tur ... [lexo për më shumë]

Gjuha Shqipe

Zyra e Për­kthi­me­ve SCAMPA - Part­ne­ri Juaj për për­kthi­me gjer­ma­nisht - shqip - gjer­ma­nisht.  Gjuha shqipe (ose shqipja) bën pje­së në fa­mil­jen e gju­hëve indo­euro­pia­ne dhe aty për­fa­që­son një de­gë më ve­te. Në li­te­ra­tu­rën gju­hë­so­re kra­ha­sim­ta­re shu­mi­ca e ... [lexo për më shumë]

Personalitete shqiptare

Zyra e Për­kthi­me­ve SCAMPA - Part­ne­ri Juaj për për­kthi­me gjer­ma­nisht - shqip - gjer­ma­nisht.  Ndër personalitetet shqip­ta­re më të njo­hu­ra në bo­të ja­në: Heroi Kombë­tar Gjergj Kastriot - Skënder­beu (1405 – 1468), princ shqip­tar dhe sim­bol i ... [lexo për më shumë]

Go to Top