Zyra e Për­kthi­me­ve SCAMPA – Part­ne­ri Juaj për për­kthi­me gjer­ma­nisht – shqip – gjer­ma­nisht. 

Shqipëria ka një sipër­faqe të për­gjith­shme prej 28.748 km². Kjo ko­rres­pon­don me një të tre­tën e sipër­fa­qes në Austri, 70 % e si­për­fa­qes në Zvicër dhe po­thuaj­se me si­për­fa­qen e zo­nës së Branden­burgut në Gjer­ma­ni. Popull­sia shqip­ta­re për­bë­het prej 2,86 milio­në ba­no­rësh (2019). Më shumë se 3 mi­lio­në shqip­ta­rë të tje­rë je­to­jnë jash­të ku­fij­ve të shtet­it shqip­tar (në Kosovë [rreth 90 % të popull­si­së janë shqip­ta­rë etnikë], në Ma­qe­do­ni­në e Veriut [rreth 25 % e popull­si­së], në Mal të Zi, Greqi, Itali, si dhe një diaspo­rë e ma­dhe në mba­rë bo­tën).

Aglomeracioni i Tiranës, krye­qy­te­ti shqip­tar, për­mbledh një po­pull­­si afër­­sisht prej 890.000 ba­no­­rësh. Qy­te­­te të tje­ra të më­­dha shqip­­ta­re janë Durrësi, Elba­sani dhe Shkodra.

Shqipëria gëzon pasuri të më­dha nën­to­kë­so­re e ujo­re.

Ajo është më­se e be­kuar me buku­ri­të e shum­ta naty­rore dhe thesa­ret e saj të çmua­ra kul­turo­re. Vendi zotë­ron (Janar 2020)

 • 4 pasuri të Trashë­gimi­së Bo­të­ro­re të UNESCO-s

  • qyteti antik i Bu­trin­tit (pjes­ë e Trashë­gi­mi­së Kul­turo­re Botë­ro­re, prej 1992/1999)
  • qyteti i vjetër his­to­rik i Bera­tit dhe i Gjiro­kastrës (pjesë e Trashë­gi­mi­së Kul­tu­ro­re Bo­të­ro­re, prej 2005/2008)
  • Rezervati Natyror i lu­mit të Gashit (Tropo­jë) dhe py­jet e Rrajcës (Përre­njas, Li­brazhd), si pje­së e Trashë­gi­mi­së Bo­të­ro­re Na­ty­ro­re Trans­na­cio­na­le të Py­jeve të Ahut Pri­mar të Karpa­te­ve dhe të Zona­ve të tje­ra Euro­piane (prej 2017)
  • Trashëgimia Ndërkufitare Na­ty­ro­re dhe Kul­tu­ro­re e Zonës së Ohrit (si zonë mik­se naty­ro­re dhe kul­tu­ro­re e Trashë­gi­mi­së Bo­të­ro­re, prej 2019),
 • Iso-Polifoninë Shqip­ta­re, e pra­nu­ar nga UNESCO në Listën e Trashë­gi­mi­së Botë­ro­re Shpir­të­ro­re të Njerë­zi­mit në vi­tin 2005/2008,

 • Kodikun e Purpurtë të Beratit, i shkruaj­tur në per­ga­me­në të pur­pur­të në pe­riu­dhën e krish­te­rë­ve të her­shëm të sheku­llit VI-IX, dhe i për­fshi­rë në vi­tin 2005 në Listën e Memo­ries së Bo­tës nga UNESCO, dhe më tej

 • në vitin 2014, mbi bazë të proj­ek­tit të UNESCO-s „Nje­riu dhe Bio­sfera“ (MAB) , u pra­nua Rezer­vati Ndër­ku­fi­tar i Bio­sferës Ohër-Prespa.

Këto Trashëgimi Botërore të UNESCO-s, me Rezer­vatin e Bio­sferës Ohër-Prespa dhe gji­tha­shtu me

 • 14 parqet kombëtare dhe një zo­në të mbroj­tur de­ta­re (Karaburun-Sarandë),

 • alpet shqiptare me një lar­tësi deri 2.750 m mbi nive­lin e detit, dhe

 • një linjë bregdetare prej mbi 350 km për­gja­të detit Adria­tik dhe atij Jon,

paraqesin për Shqipërinë një­kohë­sisht edhe një po­ten­cial të madh turis­tik.

Bucht von Vlora mit der Insel Sazan

Karibik apo Ksamili (në jug të Shqipë­risë) ?

Bucht von Vlora mit der Insel Sazan

Gjiri i Vlorës me ishu­llin e Sazanit

Shqipëria është prej qershorit 2014 kandi­da­te zyr­tare për pra­ni­min në Bash­ki­min Euro­pian. Marrë­vesh­ja për fi­lli­min e nego­cia­tave të pra­ni­mit me Shqipërinë u nën­shkrua nga Bash­kimi Europian në Mars 2020.

Zyra e Përkthi­me­ve SCAMPA – Part­ne­ri Juaj për për­kthi­me gjer­ma­nisht – shqip – gjer­ma­nisht.
Në Austri, Zvicër, Gjer­ma­ni dhe në mba­rë ra­jo­nin shqip­fo­lës.