Zyra e Përkthimeve SCAMPA – Partneri Juaj për përkthime gjermanisht – shqip – gjermanisht. 

Shqi­pë­ria ushtron­te përgjatë viteve si Republi­kë Po­pu­llo­re (1945 – 1990) një sis­tem eko­no­mik, që kon­tro­llo­hej rrep­të­sisht nga shte­ti. Në fun­din e vi­te­ve 1980-ë, vi­tet e fun­dit të eko­no­mi­së socia­li­ste, PBB-ja (Pro­dhi­mi i Brënd­shëm Bru­tto) vje­tore ish­te në vle­rën prej 700 USD për fry­më, një vle­rë shu­më e ul­ët në kra­ha­sim edhe me ven­det e tje­ra të ra­jo­nit.

Pas ndryshimit të sis­tem­it në vitet 1990/91 eko­no­mia shqip­ta­re do të ka­lon­te një pe­riu­dhë te­jet të vësh­ti­rë. Shkatërrimi thuajse to­tal i eko­no­mi­së egzis­tue­se çoi në një rë­nie të the­llë të PBB-së, i ci­li në vi­tin 1992 arriti në ve­tëm sa një të tre­tën e PBB-së të vi­tit 1980. Megji­tha­të vi­tet në vazh­dim do të shë­no­nin një për­mi­rë­sim dhe zhvi­llim të qën­drue­shëm, edhe pse efek­tet e kri­zës eko­no­mi­ke të vi­tit 2008 do të ndi­he­shin fort dhe do ta sho­që­ro­nin eko­no­mi­në shqip­ta­re për­gja­të tërë vi­te­ve 2009-2016.

PBB-ja nominale për frymë për vi­tin 2019 para­shi­ko­het (Janar 2020) të arrijë në 5.400 USD, vle­rë kjo që shë­non një rri­tje deri 6 he­rë më shu­më kra­ha­su­ar me vi­tin 1998, si vi­ti më i vështirë i periudhës së ndryshimit të sistemeve pas tra­zi­ra­ve pi­ra­mi­da­le të 1997-ës.

Të dhënat e Bankës Botëro­re e vle­rë­so­jnë ta­shmë Shqipëri­në në lis­tën e ven­de­ve me të ar­dhu­ra të lar­ta me­sa­ta­re (upper-­middle-­income coun­try).

Rritja vjetore e ekono­mi­së shqiptare në vitet 2016 deri 2018 rezultonte në kufirin midis 3 % dhe pak më shumë se 4 %, për vitin 2019 pritej në janar 2020 një rezultat diku 2,2 – 2,5 %. Para shpërthimit mbarë botëror të krizës së coronës parashikoheshin për vitet e mëpasshme gjithashtu një rritje tjetër ekonomike brenda një kuadri të ngjashëm – por si kudo edhe në Shqipëri pritet që për vitin 2020 të ketë një korrigjim në ulje.

PBB nominale e Shqipërisë

Burimi i të dhënave: INSTAT, Bank of Albania, World Bank, IMF, WKO
Grafiku: SCAMPA, Janar 2020

Sipas Indeksit të Zhvillimit Njerëzor (Human Development Index, HDI) të Kombeve të Bashkuara, i cili krahas PBB për frymë përfshin edhe faktorë të tjerë si jetëgjatësia mesatare dhe kohëzgjatja e arsimimit, Shqipëria gjendet në zonën e zhvillimit të lartë njerëzor.

Zhvillimi pozitiv i ekonomi­së shqip­ta­re dhe kush­tet eg­zis­tue­se për in­ves­tim ka­në tër­he­qur vë­mend­jen e një së­rë investorëve të hu­aj, si­do­mos nga zo­na e ven­de­ve gjer­ma­nisht­fo­lë­se, të ci­lët, du­ke kup­tu­ar po­ten­cia­lin e madh, ka­ne mbë­rri­tur në vend ose po pla­ni­fi­ko­jnë in­ves­ti­me në një të ardh­me të afërt ose të mes­me.

Në ballë të investimeve të hua­ja di­rek­te në Shqi­pë­ri për vi­tin 2018 ish­in Zvicra (në ven­din e 2-të) dhe Austria (në ven­din e 6-të).

Zyra e Përkthimeve SCAMPA – Partneri Juaj për përkthime gjermanisht – shqip – gjermanisht. 
Në Austri, Zvicër, Gjermani dhe në mbarë rajonin shqipfolës.